323 Trường Chinh, Tp. Quảng Ngãi
    Phone: 0963 858 067
    Hotline: 0916 346478
    Giờ làm việc – Friday 07:00 – 18:00